Ostatnie Wpisy

Tagi: aktualne przepisy, drukarki fiskalne, kasy fiskalne, prawo, przepisy, rozporządzenia, rozporządzenie, tychy, ustawa, ustawy
Autor: kasiarz94 | Kategorie: Przepisy
02. listopada 2011 14:00:00

Kasy fiskalne - Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2010 r.


     Od 1 stycznia 2011 r. przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej muszą rozpocząć m.in. dokumentowanie zawieranych transakcji. Uzyskane ze sprzedaży przychody wprowadzane są następnie do odpowiednich ewidencji. Najbardziej rozpowszechnioną formą ewidencjonowania są kasy fiskalne.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych dotyczy podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług na rzecz:
 1. Osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, oraz na rzecz przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie, poza działalnością,
 2. Rolników ryczałtowych.
    Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących oraz zwolnienia z ewidencjonowania atualnie określa Nowe rozporządzenie (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 930).
Wprowadza ono okres przejściowy co powoduje, że zwolnienia przedmiotowe występujące w tym roku zachowują swą moc do 30 kwietnia 2011r. Od tej daty obowiązywać w pełni mają nowe przepisy w zakresie
zwolnień. W tym też dniu podatnicy, którzy w roku poprzednim korzystali ze zwolnień przedmiotowych (np. prawnicy, lekarze), będą zobowiązani ustalać kwotowo limit zwolnienia tak jak wszyscy pozostali (np. do 40 tys. zł rocznie). Nowe rozporządzenie przewiduje bowiem znacznie okrojony zakres zwolnień podmiotowych (a zatem dotyczących określonych zawodów lub konkretnych usług).

Nowe rozporządzenie nie obejmuje już zwolnieniem tzw. wolnych zawodów:
- prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (lekarze),
- rzeczoznawstwa - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą,
- rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą,
- detektywistycznych i ochroniarskich - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą,
- sekretarskich i tłumaczeń, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych.
Rozporządzenie wyłącza z fiskalizacji wyłącznie usługi notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P (ex 69.10.1).

Zwolnienie wskazane dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej przestaje obowiązywać 30 kwietnia 2011 r.

Dla karty podatkowej zwolnienie przestaje obejmować m.in. usługi: ślusarskie, kotlarskie, w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych, witrażownictwo, hafciarskie, w zakresie bieliźniarstwa, w zakresie gorseciarstwa, krawieckie, czapnictwa oraz kapelusznictwa męskiego, kołodziejstwo, bednarstwo, koszykarstwo, wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy, gręplarstwa, kilimiarstwa, , dziewiarstwa na drutach i szydełkach, repasacji pończoch, modniarstwa, usług w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, cholewkarstwa, szewstwa miarowego, ortopedycznego i miarkowego, rymarstwa, z wyjątkiem produkcji plandek, wytwarzania waty z cukru, prażenia kukurydzy, usługowego wyrobu i naprawy instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych, usług w zakresie zduństwa - dla ludności, usług zwalczania szkodników roślin i zwierząt, kominiarstwa, sprzątania wnętrz, ważenia osób, usług w zakresie radiestezji, usług świadczonych w gospodarstwach domowych, sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, usług edukacyjnych w zakresie udzielania lekcji na godziny.

Zwolnień nie stosuje się do:

- podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2011 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia;

- podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przewidywały powstanie obowiązku
ewidencjonowania oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 31 grudnia 2010 r., w związku z zaistniałymi do dnia 31 grudnia 2010 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnie-
nia do dnia 31 grudnia 2010 r.

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów:
 1. do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego,
 2. przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia;
 3. przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;
 4. przy dostawie: części do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1), nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1), przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2), części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
  (PKWiU 29.20.30.0), części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3);
 5. przy dostawie:
  a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiekiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
  b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1);
 6. przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, która nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;
 7. przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie: płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów;
 8. przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU;
 9. przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alko holu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 42 załącznika do rozporządzenia.
Są to tylko wybrane fragmenty nowego rozporządzenia które w sposób szczegółowy określa kto i kiedy będzie musiał zainstalować urządzenie fiskalne.
 
 

Tagi: drukarki fiskalne, instrukcje, kasy fiskalne, podstawowe pojęcia, podstawy, porady, tychy
Autor: kasiarz94 | Kategorie: Ogólne
29. października 2011 10:00:00

Kasy i drukarki fiskalne - pojęcia i definicje


Urządzenie Fiskalne.

 

Urządzenie elektroniczne, służące do rejestracji obrotu oraz kwot podatku należnego ze ze sprzedaży detalicznej.

 

Podział podstawowy.

 

Pod względem konstrukcyjnym można je podzielić na dwa rodzaje: kasy i drukarki fiskalne.

 

Kasa fiskalna - samodzielne urządzenie rejestrująco-drukujące, z wbudowanym prostym oprogramowaniem wspomagającym realizację transakcji sprzedaży.

 

Drukarka fiskalna - urządzenie które do pracy potrzebuje stałego połączenia ze standardowym komputerem biurowym (stacją roboczą), na którym zainstalowane jest specjalistyczne oprogramowanie do sprzedaży.

 

Pod względem sposobu druku można je podzielić również na dwa rodzaje: urządzenia z drukarką igłową i termiczną.

 

Urządzenie z drukarką termiczną - do pracy potrzebuje papieru termicznego w formie rolki. Wydruk powstaje poprzez miejscowe nagrzanie termoczułego papieru. Pracuje szybko i cicho. Jest wrażliwe na zanieczyszczenia.

 

Urządzenie z drukarką igłową - do pracy oprócz papieru potrzebuje taśmy barwiącej. Wydruk powstaje w sposób mechaniczny - igiełki głowicy uderzając w taśmę barwiąca, powodują powstanie wydruku na rolce papierowej. Jest bardziej odporne na zanieczyszczenia. Pracuje wolniej i głośniej.

 

Modół pamięci fiskalnej

Zwany także pamięcią fiskalną.

 

Jest to układ elektroniczny z niekasowalną pamięcią. Moduł ten służy do przechowywania informacji o wykonanych raportach dobowych fiskalnych i jego zawartość jest podstawą do rozliczenia z fiskusem. Moduł ma ograniczoną pojemność (minimum: 1830 zapisów) – wystarczającą na co najmniej 5 lat codziennej pracy kasy. Po zapełnieniu modułu pamięci fiskalnej konieczna jest jego wymiana, lub zakup nowej kasy lub drukarki fiskalnej.

 

Paragon fiskalny

Dokument potwierdzajacy zawarcie transakcji wydrukowany dla nabywcy w momencie jej fnalizowania. Wydanie paragonu fiskalnego nabywcy jest obowiazkowe.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania paragon fiskalny musi zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby podatnika,

b) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),

c) numer kolejny wydruku,

d) datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,

e) nazwę towaru lub usługi,

f) cenę jednostkową towaru lub usługi,

g) ilość i wartość sprzedaży,

h) wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek,

i) wartość sprzedaży zwolnionej z podatku,

j) łączną kwotę podatku,

k) łączną kwotę należności,

I) kolejny numer paragonu fiskalnego,

m) kolejny numer urządzenia i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,

n) logo fiskalne zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia oraz numer unikatowy pamięci fiskalnej.

Wysokość znaków na paragonie fiskalnym nie może być mniejsza niż 2,50 mm, szerokość taśmy paragonowej nie może być mniejsza niż 28 mm.

 

Raport fiskalny dobowy

Dokument fiskalny. 

 

Należy go wydrukować na koniec dnia w którym prowadzona była sprzedaż, ewentualnie dnia następnego przed wykonaniem pierwszej sprzedaży. Podczas wykonywania tego raportu, całodzienny utarg zostaje trwale zapisany do pamięci fiskalnej z rozbiciem na poszczególne, zaprogramowane stawki PTU.

 

Raport fiskalny okresowy.

Dokument fiskalny.

 

Należy go wydrukować na koniec miesiąca w którym prowadzona była sprzedaż, ewentualnie w następnym miesiącu, przed wykonaniem pierwszej sprzedaży. Jest to szczegółowy raport fiskalny okresowy, zawierający zestawienie dziennych raportów fiskalnych wraz z ich podsumowaniem. Raport ten nie zapisuje się do modułu pamięci fiskalnej.

 

cdn.

[Jesteśmy na Facebook]

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Ksiega gości

Księga gości

julcia | asulka | debesciak | nacik90 | adam-89 | Mailing